Zpracování osobních údajů - uzavření smlouvy

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Společnost Famico s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

1.    TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 • 1.1.    Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Famico s.r.o. se sídlem Všechromy 75, 251 63 Strančice identifikační číslo: 27457494 zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 114242 (dále jen „správce“).
 • 1.2.    Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Famico s.r.o., Všechromy 75, 251 63 Strančice, adresa elektronické pošty info@4kids.cz telefon 313 129 857.
 • 1.3.    Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2.    PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 2.1.    Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
 • 2.1.1.    splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
 • 2.1.2.    splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

3.    ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 3.1.    Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
 • 3.2.    Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 

4.    DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 4.1.    Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

 

5.    DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 5.1.    Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou tyto společnosti PPL CZ s.r.o. (IČ 25194798); Geis CZ s.r.o. (IČ 44567359); Česká pošta, s.p. (IČ 47114983); Uloženka s.r.o. (IČ: 24299162); Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. (IČ: 61329266); Techpike s.r.o. (IČ: 03069095); INSOFT s.r.o. (IČ: 04110889); AXIMA, spol. s r.o. (IČ: 18825176); 4kids s.r.o. (IČ: 27236480); Heureka Sopping s.r.o. (IČ: 02387727)
 • 5.2.    Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
 • 5.3.    Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

6.    PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 • 6.1.    Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
  Přístup k osobním údajům zde.
 • 6.2.    Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • 6.3.    Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.